Verwarmingsaudits in Turnhout

Inleiding tot Verwarmingsaudits

Een verwarmingsaudit is een essentiële procedure om de efficiëntie en veiligheid van verwarmingsinstallaties in gebouwen te waarborgen. Deze audits, specifiek gericht op centrale verwarmingssystemen die ouder zijn dan vijf jaar en met een vermogen van meer dan 20 kilowatt (kW), zijn een wettelijke vereiste in Vlaanderen.

Het doel van zo’n audit is tweeledig: het beoordelen van het productierendement van de installatie en het verzekeren dat de grootte van de ketel adequaat is afgestemd op de verwarmingsbehoeften van het gebouw.

Een goed onderhouden en correct functionerende verwarmingsinstallatie is niet alleen energiezuinig, maar ook veilig en milieuvriendelijk. Het regelmatig uitvoeren van deze audits helpt eigenaars en beheerders van gebouwen niet alleen om aan wettelijke vereisten te voldoen.

Het biedt ook de mogelijkheid om de algehele prestaties van hun systemen te verbeteren, hetgeen leidt tot lagere energiekosten en een verminderde milieu-impact

Zo vormen verwarmingsaudits een cruciale stap in het onderhoud en de optimalisatie van verwarmingsinstallaties, met voordelen die verder reiken dan enkel het voldoen aan wettelijke eisen. Ze zijn een investering in duurzaamheid, veiligheid, en economische efficiëntie.

Casestudie: Appartementsgebouw in Turnhout

In een recente casestudie van een appartementsgebouw in Turnhout werd de effectiviteit van verwarmingsaudit aangetoond. Het gebouw, uitgerust met stookolieketels met een condensatiebatterij, vertoonde meerdere inefficiënties.

De rookgastemperatuur werd vastgesteld op 135°C, wat aangeeft dat de condensatie-batterijen niet functioneel waren. Bovendien werd een CO2-gehalte van 8,83% in de rookgassen gemeten, wat aanzienlijk lager is dan voorgeschreven.

Verder was de werkingstemperatuur van de ketels vastgesteld op 87°C, aanzienlijk hoger dan het ideaal voor maximale efficiëntie. Deze bevindingen duiden op een suboptimaal functionerend systeem, wat resulteert in hogere energiekosten en een verminderde milieuvriendelijkheid.

Deze problemen, hoewel ernstig, werden geïdentificeerd als relatief eenvoudig aan te pakken. Door enkele aanpassingen en optimalisaties, zoals het afstellen van de verbranding en het verbeteren van de isolatie, kon het gebouw bijna €10.000 per jaar besparen.

 

Dit onderstreept het belang van de regelmatige verwarmingsaudit, niet alleen voor het naleven van regelgeving, maar ook voor het realiseren van aanzienlijke kostenbesparingen en het verhogen van de energie-efficiëntie.

Auditvereisten op Basis van Brandstof en Vermogen

De frequentie en specifieke eisen van een verwarmingsaudit in Vlaanderen zijn afhankelijk van de gebruikte brandstof en het vermogen van de installatie. Voor stookolieketels (vloeibare brandstof) met een vermogen tussen 20 kW en 100 kW is een audit vereist samen met de eerste onderhoudsbeurt nadat het toestel 5 jaar oud is geworden en vervolgens elke vijf jaar.

Voor ketels met een vermogen van meer dan 100 kW is de audit om de twee jaar nodig. Gelijkaardige regels gelden voor ketels op gasvormige brandstof (aardgas, propaan, butaan), met een vierjaarlijkse audit voor installaties met meer dan 100 kW.

Voor ketels op vaste brandstof begint de verplichting ook bij 20 kW, met een vijfjaarlijkse auditfrequentie. Deze gedifferentieerde aanpak zorgt ervoor dat de audits worden aangepast aan de specifieke risico’s en behoeften van verschillende soorten installaties.

Het is belangrijk voor eigenaren en beheerders van gebouwen om zich bewust te zijn van deze vereisten, omdat het niet alleen helpt bij het handhaven van de efficiëntie en veiligheid van hun installaties, maar ook helpt bij het voldoen aan de wettelijke eisen.

Rol van de Erkende Technicus

De rol van de erkende technicus is cruciaal in het proces van verwarmingsaudits. In Vlaanderen moet elke technicus die verwarmingsaudits uitvoert, officieel erkend zijn door de overheid. Deze erkenning is persoonlijk en niet overdraagbaar naar een bedrijf of andere individuen.

Erkende technici hebben een uniek erkenningsnummer, afhankelijk van hun specialisatie: ‘GV’ voor gasvormige brandstoffen, ‘TV’ voor vloeibare brandstoffen, en ‘VA+’ voor verwarmingsaudits.

Deze technici zijn verantwoordelijk voor het nauwkeurig beoordelen van de verwarmingsinstallaties en het verstrekken van een auditrapport. Dit rapport bevat adviezen over het verbeteren van het productierendement en mogelijke optimalisaties.

De kwalificatie en ervaring van deze technici waarborgen dat de audits grondig en betrouwbaar zijn, wat essentieel is voor de veiligheid en efficiëntie van verwarmingssystemen.

"We hebben alle erkenningen voor verwarmingsaudits in heel Vlaanderen"

Voordelen van verwarmingsaudits

Het regelmatig uitvoeren van een verwarmingsaudit biedt tal van voordelen: een performantere installatie, zekerheid over de goede en veilige werking van de cv-ketel, en nuttige tips om te besparen op de energiefactuur. Deze audits helpen niet alleen bij het voldoen aan wettelijke eisen, maar verbeteren ook de energie-efficiëntie en dragen bij aan een duurzamere omgeving.

Aan de andere kant kunnen de gevolgen van het niet naleven van deze audits aanzienlijk zijn. Het niet beschikbaar hebben van de vereiste attesten en rapporten wordt beschouwd als een milieu-inbreuk, wat kan leiden tot bestuurlijke of zelfs strafrechtelijke maatregelen, inclusief aanzienlijke boetes. Dit benadrukt het belang van het naleven van de verplichtingen rond het gebruik en onderhoud van een cv-ketel

Toezicht en Handhaving

Het toezicht op en de handhaving van de verplichtingen omtrent het onderhoud en de keuring van centrale stooktoestellen in Vlaanderen is opgesplitst tussen verschillende autoriteiten.

De handhaving van de verplichtingen voor particulieren is de verantwoordelijkheid van lokale overheden zoals gemeenten en intergemeentelijke verenigingen. Dit omvat toezichthouders bij de gemeente en politiezones.

Aan de andere kant is het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap verantwoordelijk voor het toezicht op erkende technici. Dit omvat de correcte uitvoering van keuringen en onderhoud, evenals de meldingsplicht van deze werkzaamheden.

Conclusie

De verwarmingsaudit is een cruciaal element in het onderhoud van centrale verwarmingssystemen in Vlaanderen, essentieel voor zowel de naleving van regelgeving als voor het bevorderen van energie-efficiëntie en veiligheid.

Door het identificeren van inefficiënties en het bieden van gerichte aanbevelingen, dragen deze audits aanzienlijk bij aan het verminderen van energiekosten en het verbeteren van de milieuvriendelijkheid van verwarmingssystemen.

De rol van erkende technici in dit proces benadrukt het belang van deskundigheid en nauwkeurigheid. Het niet naleven van de auditverplichtingen kan leiden tot ernstige gevolgen, waardoor het essentieel is dat eigenaren en beheerders van gebouwen zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden en deze serieus nemen.

In het licht van deze bevindingen is het duidelijk dat verwarmingsaudits niet alleen een wettelijke vereiste zijn, maar ook een waardevolle investering in de toekomst van onze gebouwen en ons milieu.